Dostawa, zwroty i reklamacje

Dostawa
1. Zamówienie jest realizowane w terminie od 1 do 14 dni roboczych od wpływu zapłaty należności za Towar na rachunek Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Dostawa kurierem nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika; uprawnienie osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie jest badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny, lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta, to odpowiedzialność za to ponosi Użytkownik.
4. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru spośród udostępnionych przez Sprzedawcę form dostawy. Koszty dostawy są każdorazowo określone podczas składania Zamówienia.

Reklamacje
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Zamówionego Towaru (rzeczy) bez wad.
2. Jeżeli kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, reklamacje i roszczenia z tytułu wad Towaru (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Kupujący, o którym mowa w zdaniu poprzednim traci ww. uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
3. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
2) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.
4. Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady Towaru, jeżeli wada ta jest nieistotna.
5. Reklamacje wraz z opisem przyczyn jej złożenia, w szczególności opisem wady Towaru, należy składać w formie pisemnej pod adresem: Atelier Brzozowski Sp z o. o., ul. Podwale Staromiejskie 109/112b, 80-844 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: reklamacje@sklep-brzozowski.com. Wraz z reklamacją należy przesłać do Sprzedawcy reklamowany Towar.
6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę złożonej przez Użytkownika reklamacji Sprzedawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi informację z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca wykona wskazane przez Użytkownika żądanie zgodnie z przysługującymi mu prawami.
11. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Użytkownikowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Zwrot pieniędzy za zakupiony Towar zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego wpłynęła należność za złożone Zamówienie.
12. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów. Sprzedawca wyraża wolę uczestniczenia w polubownych metodach rozwiązywania ewentualnie zaistniałych sporów.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (z wyłączeniem reklamacji Towaru, o której mowa w § 7 Regulaminu), w szczególności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego Użytkownik może składać pisemnie na adres: Atelier Brzozowski Sp. z o. o., ul. Podwale Staromiejskie 109/112b, 80-844 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: reklamacje@sklep-brzozowski.com.
2. W treści reklamacji należy opisać jej przedmiot oraz wskazać niezbędne dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Sprzedawcę, który dołoży wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy
4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich wpływu do Sprzedawcy, a jeżeli nie jest to możliwe Sprzedawca poinformuje Użytkownika o planowanym terminie jej rozpatrzenia.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość ma prawo do odstąpienia od tej umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Termin 14 dniowy liczy się od dnia Wydania Towaru.
2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną na adres: Atelier Brzozowski Sp. z o.o., ul. Podwale Staromiejskie 109/112b, 80-844 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: reklamacje@sklep-brzozowski.com. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a to co Strony sobie świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy.
4. Użytkownik odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Zwrotowi podlegają koszty dostawy Towaru do Użytkownika oraz koszt zamówionego Towaru. Sprzedawca nie zwraca kosztów opakowania i odesłania zwracanych przez odstępującego od Umowy Towarów ani żadnych innych opłat manipulacyjnych. Koszt odesłania Towaru do Sklepu pokrywa Użytkownik.
6. Zwrot kosztów dostawy do Użytkownika oraz kosztu zamówionego Towaru dokonywany jest przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń
1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w sprawie spornej pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, m.in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumenta lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument może skorzystać z serwisu internetowego systemu rozstrzygania sposób konsumenckich drogą elektroniczną (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną, i wielojęzyczną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Gwarancja
W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Koszyk

Brak przedmiotów

Podsumowanie

0,00

Do kasy chevron-white-right