Polityka prywatności

Polityka prywatności
Poniższa Polityka Prywatności ujmuje noty o prawach autorskich, zastrzeżenia prawne,
a także kwestię danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Atelier Brzozowski Sp. z o. o. ulica Bernadowska 1A/1 81-553 Gdynia, NIP 5862394583 wpisaną do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0001046262. Kontakt z administratorem możliwy jest pisemnie na adres korespondencyjny lub elektronicznie na adres: kontakt@sklep-brzozowski.com.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji, składania zamówienia, zapisu do newslettera lub z innego formularza, w którym nam je przesłałeś (np. kontakt). Podanie tych informacji było dobrowolne i potrzebne do realizacji konkretnych usług serwisu.

Jakie dane przetwarzamy?
1. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:
a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta,
b) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.
2. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje:
a) adres e-mail,
b) dane adresowe,
c) imię i nazwisko,
d) numer telefonu.
3. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie.
5. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres e-mail
b) dane adresowe
c) imię i nazwisko
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
7. Przekazanie danych osobowych do Sklepu jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
– umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
– prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).”

Jakie masz uprawnienia związane z Twoimi danymi?
Posiadasz m.in. prawo dostępu do swoich danych, jak również prawo do ich edycji lub usunięcia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz się z nami skontaktować, a odpowiemy na Twoje pytania w tym zakresie.
Nie będziemy przetwarzać Twoich danych jeżeli sobie tego nie życzysz. Przede wszystkim możesz złożyć żądanie z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej, na adres mail kontakt@sklep-brzozowski.com.

Okres przetwarzania
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Inne podmioty, które mają wgląd do Twoich danych
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to następujących grup odbiorców:
a. Kurierzy
b. Firma hostingowa na zasadzie powierzenia
c. Operatorzy płatności.

Odpowiedzialność
Atelier Brzozowski Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za komentarze użytkowników. Odpowiedzialność w takim przypadku leży po stronie autorów.

Prawa autorskie
Treści stworzone przez pracowników Atelier Brzozowski lub przez źródła ze sklepem współpracujące nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są one chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.

IP oraz cookies
Z powodów związanych z prowadzeniem działalności sklepu Atelier Brzozowski Sp. z o. o. pobierane są informację o adresie IP użytkujących go osób. Sklep korzysta również z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkownika w celach prowadzenia statystyk odwiedzin strony.

Newsletter
Sklep Atelier Brzozowski Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail osobom, które wyraziły na to zgodę przy rejestracji. Pod tym określeniem rozumiane są informacje o nowościach w sklepie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera.

RODO
Twoje dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tj. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia z dnia 16 lipca 2004 r., z późn. zm.
W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Koszyk

Brak przedmiotów

Podsumowanie

0,00

Do kasy chevron-white-right